ความยั่งยืน

มิติสังคม

บริษัทฯ คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจตามหลักสิทธิมนุษยชน เน้นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยมีการวางหลักการและแนวปฏิบัติด้านการดูแลพนักงาน การพัฒนาบุคลากร การให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

READ MORE

การบริหารทรัพยากรบุคคลและสิทธิมนุษยชน

พนักงานของบริษัทฯ ถือเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง บริษัทฯ สรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน โดยให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั่วไป นอกจากนั้น บริษัทฯ มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดีและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงให้ความสำคัญในด้านการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี การประกันกลุ่มสำหรับพนักงาน การจัดให้มีการเข้าร่วมการซ้อมหนีไฟ การจัดให้มีระบบป้องกันภัย

ความปลอดภัยและชีวอนามัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและมีชีวอนามัย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและชีวอนามัย และพัฒนาระบบและวิธีปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังว่าจะไม่มีผู้ใดประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงาน

การมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม/ชุมชน

บริษัทฯ มีจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ACTIVITIES

image003 1
โครงการ Be a Healer x Be a Hero แค่ให้เลือด… คุณก็เป็นฮีโร่

7 ก.พ. 2022

โครงการนี้จัดขึ้นในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นในภาวะวิกฤตขาดแคลนโลหิต ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในปี 2564 ที่มีการระบาดอย่างหนัก เนื่องมาจากอัตราผู้ป่วยที่จำเป็นต้องผ่าตัดและใช้โลหิตเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงเพราะการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต

image003
โครงการ AS Sharing

31 ส.ค. 2020

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้หลายครอบครัวขาดรายได้หรือมีรายได้ลดลง ซึ่งจะกระทบด้านการศึกษาของเยาวชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เพื่อเยียวยาช่วยเหลือและมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน

gamers love dad
Gamers Love Dad

2 ต.ค. 2016

โครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างเกมเมอร์และสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนักในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2549-2559 ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โครงการ Gamers Love Dad

ENVIRONMENT

คลิก

ECONOMIC

คลิก