INVESTOR RELATIONS

Sustainability

เรามุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมุ่งหวังที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้ดำเนินงานใน 3 มิติดังนี้

READ MORE
sustain bg1

มิติเศรษฐกิจ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอย่างเคร่งครัด และโปร่งใส โดยให้ความสำคัญกับผลประโยชน์และผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสียกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายละเอียด
sustain bg2

มิติสังคม

บริษัทฯ คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจตามหลักสิทธิมนุษยชน เน้นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยมีการวางหลักการและแนวปฏิบัติด้านการดูแลพนักงาน การพัฒนาบุคลากร การให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

รายละเอียด
sustain bg3

มิติสิ่งแวดล้อม

แม้ธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่ได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่บริษัทฯ ตระหนัก และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดการเกิดมลภาวะหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลกระทบหรือทำลายสิ่งแวดล้อม โดยการกำหนดแนวทางต่าง ๆ เพื่อช่วยป้องกันและลดการเกิดมลภาวะ อาทิ การใช้เทคโนโลยีด้านไอทีในการทำงาน เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ, การสนับสนุนการจัดซื้อสินค้าที่ใช้ในธุรกิจ ซึ่งมีการกระบวนการผลิตหรือใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด