ความยั่งยืน

มิติสิ่งแวดล้อม

CARBON FOOTPRINT
(TCO2E)

บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางต่าง ๆ เพื่อช่วยป้องกันและลดการเกิดมลภาวะ รวมถึงการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งนอกจากช่วยให้ทราบข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นแล้ว ยังสามารถนำผลที่ได้มาทบทวนและปรับแนวปฏิบัติให้เหมาะกับสถานการณ์อีกด้วย

โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 145.03 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 34 นับว่าสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยรายละเอียดกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ มีดังนี้

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 75.50 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าร้อยละ 52 ของทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 44 เนื่องจากหลายบริษัทได้กลับเข้ามาทำงานในสำนักงาน ทำให้มีกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้พาหนะเดินทาง

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 69.52 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าร้อยละ 48 ของทั้งหมด นับว่าลดลงร้อยละ 58 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ปัจจัยหลักมาจากการใช้ปริมาณไฟฟ้าที่ลดลง อันเนื่องมาจากการย้ายที่ตั้งสำนักงานและจัดสรรพื้นที่ทำงานให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงาน รวมถึงจำนวนพนักงานที่มีในปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงรณรงค์และกำหนดหน้าที่ให้มีการปิดไฟและเครื่องปรับอากาศล่วงหน้า 30 นาทีก่อนเวลาพักกลางวันและก่อนเลิกงาน

 • ประเภท 1

  ก๊าซเรือนกระจกทางตรง ขอบเขต 1

  75.50

 • ประเภท 2

  ก๊าซเรือนกระจกทางตรง ขอบเขต 2

  68.26

 • ประเภท 3

  ก๊าซเรือนกระจกทางตรง ขอบเขต 3

  1.27

 • รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  145.03
  ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ACTIVITIES

pp1
เพลย์พาร์ครวมพลังกรีน

4 ต.ค. 2015

เพลย์พาร์ค ชวนผู้เล่นเกมออนไลน์ร่วมกิจกรรมการปลูกปะการังบนเว็บไซต์ เพลย์พาร์คดอทคอม รวมทั้งพาผู้เล่นเกมออนไลน์ เดินทางไปปลูกปะการังที่แหล่งอนุรักษ์ปะการังที่เกาะขาม อำเภอสัตหีบ

รวมพลังปลูกป่าชายเลน

2 ต.ค. 2015

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 คณะผู้บริหารและพนักงานกว่า […]

ECONOMIC

คลิก

SOCIAL

คลิก