ความยั่งยืน

มิติเศรษฐกิจ

BUSINESS POLICY

นโยบายการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยมีการกำกับดูแลองค์กรตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการกำหนดโครงสร้างที่ส่งเสริมการถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงาน (Check and Balance) เพื่อให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และปราศจากการคอร์รัปชัน ตลอดไปจนถึงมีการกำหนดนโยบาย และกระบวนการในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล และถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

UN
SUSTAINABILITY
GOALS

นโยบายนี้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ข้อ 16 ความสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันเข้มแข็ง

pexels photo 1166209
pexels photo 12309507

SOCIAL

คลิก

ENVIRONMENT

คลิก