เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Playpark และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”)บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) เป็นเจ้าของ และเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการเว็บไซต์ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ ก่อนการใช้งานเว็บไซต์ สมัครใช้งาน PlayID หรือใช้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดศึกษา “ข้อตกลงและเงื่อนไข” ดังกล่าวโดยละเอียด และผู้ใช้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”) ยอมรับว่า การใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ และการสมัครใช้งาน PlayID ถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัททุกประการ หากท่านต้องการสมัครใช้งาน PlayID ท่านจะต้องคลิกที่ปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไขการสมัคร” เพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านได้ทราบถึงสิทธิและภาระผูกพันทางกฎหมายของท่านกับบริษัท โดยหากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการสมัครใช้งาน PlayID ต่อไปนี้ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครใช้งาน PlayID

ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมในการใช้บริการ PlayID

 • ผู้ใช้บริการ PlayID ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงตามที่บริษัทกำหนดไว้ หากบริษัทตรวจพบว่า ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการไอดี และผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดในความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ/หรืออาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือข้อมูลของบุคคลอื่นเพียงลำพังโดยสิ้นเชิง โดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่ประการใด อนึ่ง ข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งแก่บริษัทและ/หรือข้อมูลการใช้บริการต่างๆ ผู้ใช้บริการตกลงให้เป็นข้อมูลของบริษัทและตกลงยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการและ/หรือข้อมูลการใช้บริการแก่หน่วยงานราชการต่างๆ ตามการร้องขอของหน่วยงานราชการนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทระบุไว้ว่าเป็นข้อมูลสำคัญ จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนเปลงได้
 • ผู้ใช้บริการ PlayID ตกลงยอมรับและปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ซึ่งบริษัทเป็นผู้กำหนดให้ใช้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากบริษัทตรวจสอบพบว่า มีการปฏิบัติผิดกฎ กติกา มารยาท ที่กำหนดไว้ ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการไอดี และ/หรือบริการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ไอดี Playpark โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ PlayID ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องรักษา ไอดี และ รหัสผ่าน ของตนเองไว้เป็นความลับ โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ และผู้ใช้บริการยอมรับว่า หาก ไอดี และ รหัสผ่าน ของผู้ใช้บริการสูญหายหรือถูกขโมย หรือถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่าบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการโดยรวมอย่างเพียงพอแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับความเสียหายดังกล่าว (ตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายจากการถูกขโมย, การถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งานไอดี, การถูกบุคคลอื่นขโมยหรือโอนย้ายสิ่งของต่างๆ (Items) ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการเกม หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพียงลำพังโดยสิ้นเชิง และจะไม่เรียกร้องการเยียวยาและ/หรือความเสียหายใดๆ จากการกระทำดังกล่าว จากบริษัทโดยสิ้นเชิง
 • ห้ามผู้ใช้บริการนำ ไอดี และ รหัสผ่าน ของผู้ใช้บริการเอง ไปให้บุคคลอื่นใช้งาน ร่วมใช้งานหรือจำหน่ายต่อให้แก่บุคคลอื่น
 • ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า PlayID ที่สมัครไว้ และสิ่งของต่างๆ (Items) เป็นทรัพย์สินของบริษัท ที่ผู้ใช้บริการ ได้รับจากการเข้าเล่นเกม, การแลกเปลี่ยนภายในเกม, กิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในเกมและนอกเกม, การแลกเปลี่ยน Items จากการเติมเงินต่างๆ ที่เติมไว้ เป็นเพียงการได้สิทธิการใช้ Items โดยมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนเท่านั้น มิได้เป็นการซื้อขายหรือทำให้ผู้ใช้บริการได้กรรมสิทธิ์ใน Items แต่อย่างใด โดยสมาชิกยินยอมให้บริษัทเรียกคืนและ/หรือระงับการให้บริการ ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 • ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำบริการที่ได้รับ ไปละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น รวมทั้งกระทำการใดๆที่ผิดกฎหมายต่างๆ หรือกระทำการอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆ เนื่องจากการกระทำดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทยกเลิกการให้บริการ PlayID รวมถึงผู้ใช้บริการ จะไม่สามารถใช้บริการเกมต่างๆ ภายใต้ PlayID นั้นๆ ได้ และผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่ประการใด
 • ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว) ตามที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ จากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ หรือที่เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญา หรือนิติสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างบริษัทฯ กับข้าพเจ้า เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการอื่นของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงตกลงและให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ปรากฎในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิระงับ ยกเลิกการให้บริการไอดี ในเวลาใดๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องบอกกล่าวผู้ใช้บริการล่วงหน้า และในกรณีที่ผู้ใช้งาน ไม่เข้าใช้งานระบบสมาชิก PlayID หรือไม่เข้าใช้บริการเกมต่างๆ ภายใต้ PlayID เป็นเวลา1 ปีติดต่อกัน บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการ PlayID นั้นๆ
 • ข้อตกลงการใช้โปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ใดๆภายใต้ PlayID ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ หากมีข้อความใดขัดหรือแย้งกับข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือเป็นโมฆะและให้ถือตามข้อตกลงฉบับนี้
 • การลงทะเบียนเพื่อขอใช้ไอดีกับเกมออนไลน์ต่างๆ ที่บริษัทให้บริการภายใต้ PlayID ให้เป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้
 • ผู้ใช้บริการเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้บริการ ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากบริษัททั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการถูกยกเลิกหรือระงับการให้บริการไอดี ตลอดถึง การถูกระงับการให้บริการ ไอดีเกม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ PlayID ทุกกรณี
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการถูกระงับการให้บริการ ไอดีเกมใดๆ ที่อยู่ภายใต้ PlayID ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงไม่เรียกคืนเงินหรือค่าบริการที่คงเหลือจากการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้ ตลอดรวมถึง ความเสียหายจากการไม่ได้ใช้บริการสิ่งของต่างๆภายในเกม (Items) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเงินเป็นสิ่งของ (Items) ในเกมต่างๆ หรือความเสียหายอื่นๆที่เกิดจากการถูกระงับบริการไอดี ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ PlayID หรือยกเลิกการให้บริการนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทระงับการให้บริการชั่วคราวแก่ PlayID ที่เกิดกรณีพิพาทใดๆ เช่น ข้อพิพาทจากการเติมเงิน หรือการชำระเงินใดๆ ข้อพิพาทจากการปฏิบัติผิดกฎ กติกา การเล่นเกมต่างๆ จนกว่าข้อพิพาทดังกล่าวจะยุติ
 • ในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ศาล กำหนดให้บริษัท ต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ Play ID ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้และผู้ใช้บริการ ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากบริษัททั้งสิ้น