รวมพลังปลูกป่าชายเลน

DATE : ตุลาคม 2, 2015

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 คณะผู้บริหารและพนักงานกว่า 70 คน ร่วมปลูกต้นโกงกางจำนวน 200 ต้น ในพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญและปลูกฝังจิตสำนึกของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่ให้ประโยชน์ทั้งในด้านป่าไม้ ประมง และยังช่วยรักษาและเสริมสร้างระบบนิเวศของประเทศเราให้ยั่งยืน