OUR TEAM

Board of Directors

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

 • บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 4020
 • อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
 • อนุญาโตตุลาการ สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
 • นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน)

 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษ คณะบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน (อดีต)

 • รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
 • กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินส่วนกลาง บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 31/2003) ปี 2546
 • หลักสูตร Director Diploma Award (Fellow Member) (รุ่น 11/2003) ปี 2546
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 34/2005) ปี 2548
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 23/2008) ปี 2551
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 23/2021 
 • หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 57/2021 
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 43/2022)  
 • หลักสูตร IOD National Director Conference 2022 – Wisdom for Future: Harmonizing The Diverse Boards 
 • หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 7/2022) ปี 2565 
 • หลักสูตร Hot Issue for Directors - What Directors Need to Know About Digital Assets? รุ่นที่ 3/2022 

การผ่านหลักสูตรอบรมอื่นในระหว่างปี 2565

 • KPMG Webinar | Debt restructuring during COVID-19: Views from KPMG & the Bank of Thailand, บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี : KPMG   
 • PwC Consulting Thailand’s webex webinar : “How to Respond to Emerging Fraud Issues in 2021”, บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
 • Fitch Ratings Thailand Corporate Credit Outlook Webinar, Thailand’s views on Thailand’s key corporate sectors and global ESG. Trends, บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 • Live Event Seminar ของสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย หัวข้อ “ทิศทางค่าเงิน และอัตราดอกเบี้ยในภาวะตลาดการเงินโลกผันผวน”, ธนาคารกสิกรไทย 
 • KPMG live webinar on working capital optimization : Tips on how to release cash from your balance sheet to support your liquidity needs., บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี : KPMG 
 • Fitch Ratings Thailand webinar on “Thailand Sovereign and Bank Outlook”, บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 • KPMG live webinar on One report, sustainability disclosure requirement : The challenges ahead., บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี : KPMG 
 • แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 • Mazars Annual Forum 2022 : “Unleash the power of business transformation”, บจก. มาซาร์ส (ประเทศไทย) : Mazars 
 • Easy Listening : เกร็ดความรู้ด้านบัญชี ที่ AC ไม่ควรพลาด, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
 • Easy Listening : เกร็ดความรู้ด้านบัญชี ที่ AC ไม่ควรพลาด EP.2, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 • ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากโรคระบาด สงคราม พลังงาน และเงินเฟ้อ ภาคธุรกิจควรปรับกลยุทธ์อย่างไร เพื่อให้ทันโลก รอดพ้นภัยวิกฤตและเติบโตอย่างยั่งยืน, บจก. สำนักงานอีวาย 
 • เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ เรื่อง Data Analytics for Accountants (การวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลสำหรับนักบัญชี), คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • The 3rd ASEAN CPA Conference : Empowering and Enhancing Sustainability of ASEAN Business, ASEAN Accountancy Conference on Sustainability หัวข้อ บทบาทนักบัญชีกับการเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับความยั่งยืนของธุรกิจอาเซียน, สมาพันธ์นักบัญชีอาเซียน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระราชูปถัมภ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ความรู้ความชำนาญ

 • การเงินและบัญชี 

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

รายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

 • ไม่มี

การถือครองหุ้นบริษัทวันที่ 31 ธันวาคม 2565

 • หุ้น 400,000
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิ 0

การถือครองหุ้นบริษัทของคู่สมรสวันที่ 31 ธันวาคม 2565

 • หุ้น 0
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิ 0