OUR TEAM

Board of Directors

นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ

กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน)

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Blockchain and Innovation Technologies บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คับเพลย์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 
 • กรรมการ บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เดอะ บิ๊กส์แบง ทิออรี่ย์ จำกัด

ประวัติการทำงาน (อดีต)

 • กรรมการ บริษัท ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนท์ โมเดิร์นนิตี้ จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำกัด
 • ผู้จัดการทั่วไป บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (รุ่น 13/2011)
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 170 

ความรู้ความชำนาญ   

 • บริหารธุรกิจ

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

การถือครองหุ้นบริษัทณวันที่ 31 ธันวาคม 2566

 • หุ้น 675 
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิ 0

การถือครองหุ้นบริษัทของคู่สมรสณวันที่ 31 ธันวาคม 2566

 • หุ้น 0
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิ 0