รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอเชียซอฟท์ฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB)

DATE : เมษายน 23, 2020

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

 

เรื่อง       รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB)
เรียน       ผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย     รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB)

ตามที่ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสเปซ บาร์ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283 – 5 ชั้น 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 บริษัทขอนำส่งรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB) เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

 

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

(นายปราโมทย์ สุดจิตพร)
CEO

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ คลิกที่นี่