เอเชียซอฟท์ฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง แจกวอร์แรนต์ พร้อมปรับนโยบายจ่ายเงินปันผลเพิ่ม

DATE : พฤศจิกายน 13, 2020

เอเชียซอฟท์ฯ โตต่อเนื่อง สร้างกำไรเพิ่มในไตรมาส 1/2563

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจากการปรับโครงสร้างเงินลงทุนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา จากเดิมมูลค่า Par หุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น ลดลงเป็น 0.5 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ผลกำไรสะสมสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ของกลุ่มบริษัท และเฉพาะบริษัทเดี่ยว เท่ากับ 190.0 ล้านบาท และ 53.8 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของบริษัทต่อเงินทุนจดทะเบียน สำหรับกลุ่มบริษัทและเฉพาะบริษัท คิดเป็น ร้อยละ 182 และ 128 ตามลำดับ และ ณ สิ้นไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีรายได้สะสม 1,006 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 274.7 ล้านบาท

สืบเนื่องจากผลประกอบที่ดีสำหรับปี 2563 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้อนุมัติการปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยปรับจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิของแต่ละบริษัท (เดิมกำหนดจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากกำไรสุทธิของแต่ละบริษัท) เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นที่ให้ความเชื่อมั่นบริษัทเป็นอย่างดีเสมอมา

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ในสัดส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 ราคาใช้สิทธิ 3.50 บาท เพื่อเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจในตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามเป็นหลัก เนื่องจากในปี 2563 ผลประกอบการของตลาดต่างประเทศมีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยทางคณะผู้บริหารเล็งเห็นว่า การรุกตลาดในครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ

###