เอเชียซอฟท์ จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

DATE : พฤษภาคม 22, 2019

 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได้จัดประชุม เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ติดเครื่องหมาย “C” เพราะฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว