เอเชียซอฟท์ ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564 และชื่อกรรมการล่วงหน้า

DATE : มกราคม 18, 2021

 

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ตามรายละเอียดด้านล่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

ภาษาไทย >> คลิกที่นี่

English  >> Click here