เอเชียซอฟท์ ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2562 และชื่อกรรมการล่วงหน้า

DATE : มกราคม 2, 2020

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ https://investor.asiasoft.net/th/newsroom/set-announcements ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

ภาษาไทย >> คลิกที่นี่

English  >> Click here