เอเชียซอฟท์ฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

DATE : ธันวาคม 18, 2020

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสเปซบาร์ ชั้น 28 เลขที่ 9 ห้องเลขที่ 9/283-5 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 51,234,538.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 286,420,060 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 235,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 207,242,702 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทที่เกิดจากการเพิ่มทุนรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนภายหลังลดทุนตามวาระที่ 2 ข้างต้น 235,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 215,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 207,242,702 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทที่เกิดจากการเพิ่มทุนรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนมอบอำนาจทั่วไปและจัดสรรให้บุคคลในวงจํากัด และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 4 พิจารณาการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (AS-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W2”) แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 41,448,540 บาท เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W2 จากทุนจดทะเบียนภายหลังลดทุนตามวาระที่ 3 ข้างต้น 215,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 207,242,702 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 256,634,061.50 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 207,242,702 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวน 82,897,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมได้ที่
ภาษาไทย คลิกที่นี่
English Click