เอเชียซอฟท์ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

DATE : ธันวาคม 3, 2018

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสเปซบาร์ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 28 เลขที่ 9 ห้องเลขที่ 9/283-5 อาคารยู. เอ็ม. ทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมได้ที่
>> ภาษาไทย คลิกที่นี่
>> English Click Here