เอเชียซอฟท์ แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AS-W1) ครั้งที่4

DATE : มิถุนายน 5, 2019

                                                                                               วันที่ 4 มิถุนายน 2562

เรื่อง        แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AS-W1) ครั้งที่ 4

เรียน       กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                       บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (AS-W1) ครั้งที่ 4 ดังนี้

1. เวลายื่นความจำนงการใช้สิทธิ   วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 (เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์) เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น.

2. วันกำหนดการใช้สิทธิ     วันที่ 25 มิถุนายน 2562

3. อัตราและราคาการใช้สิทธิ     1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคา 2 บาท

4. เอกสารในการยื่นความจำนง

4.1 แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดง    ความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ  บริษัท (http://www.asiasoft.net)

4.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด ที่ระบุว่าผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

4.3 หลักฐานการชำระเงิน

ก. ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 028-411004-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคลองตัน โดยแนบหลักฐานการโอนเงิน

ข. ชำระโดย เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝากเงิน (Pay-in) ฉบับจริงให้แก่บริษัท และโปรดระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือใบนำฝากเงิน ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ

4.4  หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้

ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ / ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย

สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ค. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานตามข้อ (ก.) หรือข้อ (ข.) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ยกเว้นกรณีที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทผู้ฝากหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้โอนหรือผู้รับโอน ไม่ต้องส่งหลักฐานดังกล่าว)

ง. นิติบุคคลต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานตามข้อ (ก.) หรือข้อ (ข.) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5. บุคคลและสถานที่ติดต่อขอใช้สิทธิ

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28  ถนนรามคำแหง

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 02-769-8888 โทรสาร 02-717-4250

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                       (นายปราโมทย์ สุดจิตพร  และนายเลิศชาย กันภัย)

                                                                                                                                                    กรรมการบริษัท

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

ภาษาไทย >> คลิกที่นี่

English  >> Click Here

ใบแสดงความจำนงAS-W1 ครั้งที่ 4 >> คลิกที่นี่