เอเชียซอฟท์ แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AS-W1) (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) และการขอพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (AS-W1)

DATE : เมษายน 7, 2020

วันที่ 31 มีนาคม 2563

เรื่อง         แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AS-W1) (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) และการขอพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (AS-W1)

เรียน        กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง      ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (AS-W1)

เอกสารแนบท้าย ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (AS-W1) (“ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิฯ”)

ตามที่บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (AS-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 102,468,974 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุกๆ 6 เดือนคือ ทุกวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นั้น

ปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิมีจำนวนคงเหลือ 102,468,974 หน่วย และมีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1 คงเหลือเท่ากับจานวน 102,468,974 หุ้น ในการนี้บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ดังต่อไปนี้

  1. วันกำหนดการใช้สิทธิ: วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
  2. วันสุดท้ายที่สามารถซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิ: วันที่ 20 เมษายน 2563
  3. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ: วันที่ 23 เมษายน 2563 – 14 พฤษภาคม 2563
  4. เวลายื่นความจำนงการใช้สิทธิ: วันที่ 29 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 (เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์) เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น.
  5. ระยะเวลาหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (การขึ้นเครื่องหมาย SP): วันที่ 21 เมษายน 2563 – 14 พฤษภาคม 2563
  6. วันสิ้นสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ: เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะสิ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
  7. อัตราและราคาการใช้สิทธิ: 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคา 2 บาท
  8. เอกสารในการยื่นความจำนง

8.1 แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.asiasoft.net)
8.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด ที่ระบุว่าผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
8.3 หลักฐานการชำระเงิน

ก. ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 028-411004-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคลองตัน โดยแนบหลักฐานการโอนเงิน
ข. ชำระโดย เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝากเงิน (Pay-in) ฉบับจริงให้แก่บริษัท และโปรดระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือใบนำฝากเงิน ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ

8.4 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้

ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ / ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
ข. บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย
สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
ค. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานตามข้อ (ก.) หรือข้อ (ข.) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ยกเว้นกรณีที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทผู้ฝากหลักทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้โอนหรือผู้รับโอน ไม่ต้องส่งหลักฐานดังกล่าว)
ง. นิติบุคคลต่างประเทศ
สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานตามข้อ (ก.) หรือข้อ (ข.) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

9. บุคคลและสถานที่ติดต่อขอใช้สิทธิ
เลขานุการบริษัท
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามคำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-769-8888 โทรสาร 02-717-4250

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายปราโมทย์ สุดจิตพร และนายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ)
กรรมการบริษัท

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

ภาษาไทย >> คลิกที่นี่

English  >> Click here

ใบแสดงความจำนงAS-W1 ครั้งที่ 5  คลิกที่นี่