เอเชียซอฟท์ แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญสิทธิ (AS-W1) ครั้งที่ 5

DATE : ธันวาคม 4, 2019

วันที่ 3 ธันวาคม 2562

เรื่อง        แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AS-W1) ครั้งที่ 5

เรียน       กรรมการและผู้จัดการ

           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

              บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (AS-W1) ครั้งที่ 5 ดังนี้

 1. เวลายื่นความจำนงการใช้สิทธิ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 (เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์) เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น.
 2. วันกำหนดการใช้สิทธิ    วันที่ 25 ธันวาคม 2562
 3. อัตราและราคาการใช้สิทธิ    1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคา 2 บาท
 4. เอกสารในการยื่นความจำนง
  4.1 แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.asiasoft.net)
  4.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด ที่ระบุว่าผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
  4.3 หลักฐานการชำระเงิน
  ก.ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 028-411004-1 ประเภท บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคลองตัน โดยแนบหลักฐานการโอนเงิน
  ข.ชำระโดย เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝากเงิน (Pay-in) ฉบับจริงให้แก่บริษัท และโปรดระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือใบนำฝากเงิน ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ
  4.4  หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
  ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ / ชื่อ                สกุลไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ / ชื่อ            สกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  ข.  บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย
  สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  ค.  นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง              สำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานตามข้อ (ก.)            หรือข้อ (ข.)แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารของนิติบุคคล                พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ยกเว้นกรณีที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทผู้ฝากหลัก              ทรัพย์กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้โอนหรือผู้รับโอน ไม่ต้องส่งหลักฐานดังกล่าว
  ง . นิติบุคคลต่างประเทศ
  สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน            ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของ                      นิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานตามข้อ (ก.) หรือข้อ (ข.) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจ            ลงนามของนิติบุคคล นั้นซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. บุคคลและสถานที่ติดต่อขอใช้สิทธิ
  เลขานุการบริษัท
  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28  ถนนรามคำแหง
  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  โทรศัพท์ 02-769-8888 โทรสาร 02-717-4250

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

  ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                        (นายปราโมทย์ สุดจิตพร  และนายเลิศชาย กันภัย)

                                                                                                                                                    กรรมการบริษัท

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

ภาษาไทย >> คลิกที่นี่

English  >> Click here

ใบแสดงความจำนงAS-W1 ครั้งที่ 5  คลิกที่นี่