เอเชียซอฟท์ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

DATE : เมษายน 3, 2020

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสเปซบาร์ อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์  ชั้น 28 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

โดยกำหนดเรื่องต่างๆที่จะพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2562
 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 20,493,850 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 532,840,120 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 409,877,016 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 512,346,270 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 409,877,016 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 256,173,135 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 512,346,270 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 409,877,016 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 256,173,135 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 204,938,508 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
 วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจากทุนจดทะเบียนเดิม 256,173,135 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 204,938,508 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 266,420,060 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 204,938,508 บาทโดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่เป็นจำนวน 20,493,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 20,493,850 หุ้น ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
 วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 20,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 266,420,060 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 204,938,508 บาทเป็นทุนจดทะเบียน 286,420,060 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 204,938,508 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และจัดสรรแก่บุคคลในวงจำกัด และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาษาไทย คลิกที่นี่
English Version Click Here