เอเชียซอฟท์ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

DATE : มีนาคม 21, 2022

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยกำหนดเรื่องต่าง ๆ ที่จะพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2564
วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB) โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาษาไทย คลิกที่นี่
English Click Here