เอเชียซอฟท์ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

DATE : มีนาคม 23, 2021

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสเปซบาร์ อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

โดยกำหนดเรื่องต่างๆที่จะพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2563
วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 4 และ ข้อ 27
วาระที่ 9 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 130,325 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 256,634,061.50 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 256,503,736.50 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 207,242,702 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 260,650 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาษาไทย คลิกที่นี่
English Click Here