เอเชียซอฟท์ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมจัดอบรมพนักงานสร้างความเข้าใจ

DATE : กันยายน 2, 2021

เอเชียซอฟท์ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมจัดอบรมพนักงานสร้างความเข้าใจ

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม รับผิดชอบ จึงได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย”  (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) และกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ https://investor.asiasoft.net/th/corporate-governance

โดยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ ได้จัดอบรมออนไลน์ นำโดยนายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และสามารถปฏิบัติตามแนวนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด