เอเชียซอฟท์ฯ แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

DATE : เมษายน 22, 2022

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ณ วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนระบบ DAP e-Shareholder Meeting ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ประกอบด้วย 9 วาระ โดยแต่ละวาระมีมติที่ประชุม ดังนี้ ภาษาไทย (เวอร์ชั่นแก้ไข), ภาษาอังกฤษ (เวอร์ชั่นแก้ไข)

###