ขอความร่วมมือคู่ค้าปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

DATE : มิถุนายน 22, 2021

เรื่อง   ขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

เรียน   ท่านคู่ค้าและลูกค้าทางธุรกิจ กลุ่มบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วยกลุ่มบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรม และความโปร่งใส
รวมถึงมีความตระหนักถึงผลเสียจากการคอร์รัปชั่น จึงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
(Private Sector Collective Action Coalition Againist Corruption : CAC) รวมถึงได้ประกาศเจตนารมณ์และกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ รวมทั้งสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท https://investor.asiasoft.net/th/corporate-governance เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)