แจ้งการเลิกบริษัท ASK Software PTE. LTD.

DATE : พฤศจิกายน 12, 2009

บริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ ASK Software PTE. LTD. ได้มีมติให้ยกเลิกบริษัท ASK Software PTE. LTD. ซึ่งในขณะนี้อบู่ในระหว่างการดำเนินการตามกฏหมาย โดย ASK Software PTE. LTD. ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ซึ่งถ้า ASK Software PTE. LTD. ชำระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อไร บริษัทฯ
จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ASK Software PTE. LTD. จัดตั้งขั้นตามกฏหมายของประเทศสิงคโปร์ มีทุนจดทะเบียน 1,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 สิงคโปร์ดอลล่าร์ ชะระเต็มมูลค่าหุ้น ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน ASK Software PTE. LTD. ร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ASK Software PTE. LTD. ยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจใดๆ ดังนั้น การเลิกบริษัท ASK Software PTE. LTD. จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ประการใด