เอเชียซอฟท์ แบ่งปันประสบการณ์ธุรกิจออนไลน์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DATE : กันยายน 26, 2008

เอเชียซอฟท์ แบ่งปันประสบการณ์ธุรกิจออนไลน์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากแนวคิดที่ว่าวิศวกรจะต้องมีทักษะทางด้านธุรกิจ เพื่อจะได้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและสามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีวิชา High Technology Entrepreneurship เป็นวิชาเลือกสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเตรียมความรู้ก่อนเข้าสู่โลกธุรกิจหลังจบการศึกษา ดำเนินการสอนโดย
ดร.เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพ โดยในการเรียนการสอนนั้น เมื่อจะจบหลักสูตรนักศึกษาจะต้องนำเสนอแผนธุรกิจ โดยนิสิตจะถูกแบ่งออกเป็นทีม จำนวนทั้งสิ้น 6 ทีม เพื่อฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น และแต่ละทีมจะต้องนำเสนอแนวคิดการทำธุรกิจที่มีพื้นฐานมาจากงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากที่มีประสบการณ์จริงมาให้แนวคิดและคำแนะนำแก่นิสิตในแต่ละทีม ซึ่งทางคณะฯ ได้เชิญตัวแทนจากเอเชียซอฟท์ – คุณพิพัฒน์ ศรีมัธยกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้ด้วย ซึ่ง ดร.เดชานุชิต ได้กล่าวว่า “เอเชียซอฟท์เป็นบริษัทที่ความโดดเด่นในเรื่องความบันเทิงออนไลน์ ที่มีรูปแบบการทำธุรกิจและบริการต่างๆ น่าสนใจมาก ซึ่งการได้ฟังประสบการณ์ต่างๆของเอเชียซอฟท์ จะทำให้นิสิตได้แนวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต” นอกจากจะเป็นกรรมการตัดสินแล้ว คุณพิพัฒน์ ตัวแทนจากเอเชียซอฟท์ ยังได้เล่าเรื่องการดำเนินธุรกิจของเอเชียซอฟท์ รวมทั้งตอบข้อสักถามจากน้องๆที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และนี่คือพันธสัญญาอีกประการที่เอเชียซอฟท์มุ่งมั่นที่ร่วมพัฒนาและแบ่งปันความรู้จากประสบการณ์ของเราให้กับเยาวชนไทยผู้ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนอนาคตของชาติ