เอเชียซอฟท์ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561

DATE : พฤศจิกายน 15, 2018

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

เรื่อง       แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561

เรียน      กรรมการและผู้จัดการ – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. แบบรายงานการเพิ่มทุน
  2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WA)

ตามที่ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ ดังนี้

  1. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จากทุนจดทะเบียนเดิม 512,346,270 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 409,877,016 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 532,840,120 บาท โดยการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่เป็นจำนวน 20,493,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 20,493,850 หุ้น ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยนอกจากนี้เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรรและออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออก การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เช่น การใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และ/หรือ การลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การดำเนินการต่าง ๆ อันจะเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ โดยรวมถึงการจดทะเบียนต่อหน่วยงานใด ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวได้ รวมถึง การดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้สิทธิ การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งดำเนินการต่างๆอันจะเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือ ข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
  2. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
  3. มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสเปซ บาร์ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283 – 5 ชั้น 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
  • วาระที่พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  • วาระที่พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย จากทุนจดทะเบียนเดิม 512,346,270 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 409,877,016 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 532,840,120 บาท โดยการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่เป็นจำนวน 20,493,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 20,493,850 หุ้น ให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
  • วาระที่พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
  • วาระที่พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  (นายปราโมทย์ สุดจิตพร)

         CEO

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

ภาษาไทย คลิกที่นี่

ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่