เอเชียซอฟท์ แจ้งผลประกอบการปี59 บอร์ดมีมติอนุมัติแผนล้างขาดทุนสะสมและออกใบWarrantเพื่อเตรียมการให้กลับมาจ่ายเงินปันผลได้

DATE : กุมภาพันธ์ 28, 2017

เอเชียซอฟท์ แจ้งผลประกอบการปี 2559

บอร์ดมีมติอนุมัติแผนล้างขาดทุนสะสม และออกใบ Warrant
เพื่อเตรียมการให้กลับมาจ่ายเงินปันผลได้

          28 กุมภาพันธ์ 2560  : นายปราโมทย์  สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในไตรมาส 4  ของปี 2559 มีผลขาดทุน 66.9 ล้านบาท ขาดทุนน้อยกว่าไตรมาส 4 ของปี 2558 จำนวน 210.5 ล้านบาท คิดเป็น 75.9% และเมื่อเปรียบเทียบผลขาดทุนของปี 2559 และปี 2558 ซึ่งมีผลขาดทุน 216.7 ล้านบาท และ 475.1 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 54.4%  สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ดีขึ้นของบริษัท
นอกจากนี้ ตัวเลขผลประกอบการของบริษัทฯ ในต่างประเทศมีการเติบโตมากขึ้น ทั้งตัวเลขรายได้และยอดผู้เล่น เป็นผลมาจากการเปิดให้บริการเกมในประเทศนั้นๆ ได้รับความนิยม ซึ่งส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทฯ ดีขึ้น

สำหรับแนวทางในปี 2560 นี้  บริษัทฯ มุ่งเน้นการกลับมาสร้างผลกำไร  โดยโฟกัสในการเปลี่ยนรูปแบบโมเดลทางธุรกิจใหม่กับผู้พัฒนาเกม  เพื่อเป็นการลดต้นทุนการลงทุน และลดความเสี่ยงต่างๆ ในการเปิดให้บริการเกมใหม่  นอกเหนือจากในปีที่ผ่านมา ที่มุ่งการจัดการโครงสร้างต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ จัดการรายการพิเศษที่เกี่ยวกับการด้อยค่าลิขสิทธิ์ที่ไม่ก่อเกิดรายได้เกือบทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน

นอกจากนี้ จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ (27 ก.พ. 2560) ได้มีมติอนุมัติรายการดังต่อไปนี้เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
–      มติอนุมัติการปรับลดผลขาดทุนสะสมด้วยเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น ส่งผลให้ขาดทุนสะสมในงบการเงินรวมจากยอด 1,122,011,111 บาท เป็น 293,577,355 บาทและในงบการเงินเฉพาะกิจการจากขาดทุนสะสม 1,173,650,546 เป็น 345,216,790 บาท เพื่อรองรับผลประกอบการที่คาดว่าจะดีขึ้นในปีนี้
–      มติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 4 หุ้นเก่าต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิ์ 2 บาท (Exercise Price) มีอายุ 3 ปี สามารถใช้สิทธิ์ได้ทุก 6 เดือน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า  ด้วยแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน จะส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งในแง่ของผลประกอบการที่เติบโตขึ้นตามเป้าหมายทีวางไว้ ทำให้มีประสิทธิภาพในด้านการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  นายปราโมทย์ กล่าวเสริม

###