เอเชียซอฟท์ แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562

DATE : สิงหาคม 15, 2019

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

  1. วันที่   : 20 สิงหาคม  2562
  2. เวลา  :  15.20 น.
  3. สถานที่  : ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400