เอเชียซอฟท์ ร่วมใจปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

DATE : มิถุนายน 23, 2015

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมพิเศษ “รวมพลังปลูกป่าชายเลน” นำคณะผู้บริหารและพนักงานกว่า 70 คน ร่วมปลูกต้นโกงกางจำนวน 200 ต้น ในพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน   ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม   เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญและปลูกฝังจิตสำนึกของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่ให้ประโยชน์ทั้งในด้านป่าไม้ ประมง และยังช่วยรักษาและเสริมสร้างระบบนิเวศของประเทศเราให้ยั่งยืน เมื่อวันที่12 มิถุนายน 2558

ป่าชายเลน  ถือเป็นป่าที่มีความสำคัญอย่างมากต่อชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญแล้ว ยังมีคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์ของสิ่งที่มีชีวิตในระบบนิเวศอีกมากมาย และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่ นอกจากนี้ป่าชายเลนยังช่วยป้องกันความรุนแรงของพายุ และทำหน้าที่ดักกรองสิ่งปฏิกูลและสารพิษต่างๆไม่ให้ลงสู่ท้อง ทะเลอีกด้วย