เอเชียซอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี10 ให้กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

DATE : เมษายน 26, 2016

19 เมษายน 2559 นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทมโครงการ Gamers Love Dad ปี 10 “พลังความดีคูณ10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ”มอบให้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก โดยมี รศ.ดร.โคทม อารียา ประธานกรรมการมูลนิธิ เป็นตัวแทนรับมอบ จำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมด้านการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านตามวัย ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม นอกจากนั้นมูลนิธิได้ทำการศึกษาเผยแพร่ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อเด็กด้านต่างๆ ให้สังคมรับทราบ รวมถึงการรณรงค์ให้ผู้ใหญ่ทุกคนช่วยกันสร้างชีวิตเยาว์วัยที่ผาสุกแก่เด็ก เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาในระยะยาว ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการแด่น้องผู้หิวโหย โครงการแรงงานเด็ก โครงการครอบครัวและชุมชนพัฒนา