เอเชียซอฟท์ มอบรายได้โครงการจากเกมเมอร์เลิฟแด้ดปี 4ให้แก่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

DATE : พฤษภาคม 13, 2010

เลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากโครงการเกมเมอร์เลิฟแด้ดปี 4  มอบให้แก่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จำนวน 100,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุน ให้มูลนิธิฯ ได้ใช้ในกิจการ และ โครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาเด็ก และเยาวชน  โดยมี ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร กรรมการมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเป็นองค์กรที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้าน โดยให้การช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการแด่น้องผู้หิวโหย ,โครงการแรงงานเด็ก, โครงการครอบครัวและชุมชนพัฒนา, โครงการส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กได้เติบโต อย่ามีคุณภาพ และ มีโอกาสได้รับการศึกษาที่เหมาะสม