เอเชียซอฟท์ มอบรายได้โครงการจากเกมเมอร์เลิฟแด้ดปี 4 ให้แก่มูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน (มูลนิธิฐานเศรษฐกิจ

DATE : พฤษภาคม 11, 2010

นายกิตติพงศ์ พฤษอรุณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากโครงการเกมเมอร์เลิฟแด้ด ปี 4 จำนวนเงิน 100,000บาท มอบให้แก่ มูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน (มูลนิธิฐานเศรษฐกิจ) เพื่อร่วมสมทบทุน ให้มูลนิธิฯ โดยมี นายสมชาย สืบสุทรกุล เลขาธิการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปดำเนินการสร้างโรงเรียน ตชด.ที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา ต่อไป

มูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน (มูลนิธิฐานเศรษฐกิจ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการจัดหาทุน มอบแก่โรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร อีกทั้งยังจัดหาทุนในการสร้างโรงเรียนให้แก่พื้นที่ห่างไกล ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และดำเนินการจัดโครงการเกษตรอาหารกลางวัน โดยปลูกฝังให้เยาวชนไทยรู้จักการพึ่งพาตนเอง