เอเชียซอฟท์ มอบรายได้จากเกมเมอร์เลิฟแด๊ดปี 3 ให้แก่ มูลนิธิอานันทมหิดล

DATE : มีนาคม 17, 2009

เอเชียซอฟท์ มอบรายได้จากเกมเมอร์เลิฟแด๊ด ปี 3ให้แก่ มูลนิธิอานันทมหิดล

เมื่อวานนี้ ( 17 มีนาคม 2552) นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะ ได้เข้าพบ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล โดยนำเงินรายได้จากโครงการเกมเมอร์เลิฟแด๊ด ปี 3 จำนวน 1,000,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อส่งเสริมกิจการของมูลนิธิ

มูลนิธิอานันทมหิดลนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้น ด้วยทรงสนพระราชหฤทัยพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงเข้าพระราชหฤทัยดีว่า ในการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญวิชาการขั้นสูงสาขาต่างๆ วิธีการหนึ่งที่จะสร้างผู้เชี่ยวชาญคือ การส่งผู้มีความสามารถออกไปศึกษาหาความรู้ ณ ประเทศที่เป็นแหล่งวิทยาการแขนงต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ จึงทรงพระราชดำริที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผู้แสดงความสามารถยอดเยี่ยม ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาความรู้ให้ถึงขั้นสูงสุดในประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยทรงพระราชดำริว่าเมื่อได้ศึกษาถึงขั้นสูงสุดแล้ว จะเห็นว่าศาสตร์ต่างๆ นั้นมีความสัมพันธ์กัน และสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และประเทศชาติได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งทุนเพื่อการนี้เมื่อ พ.ศ. 2498 พระราชทานนามทุนว่า “อานันทมหิดล” เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร