เอเชียซอฟท์ มอบชุดคอมพิวเตอร์มือสองแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

DATE : มกราคม 13, 2020

           คุณสิรินญารัตน์ มูลเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินอาวุโส บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน มอบชุดคอมพิวเตอร์มือสอง จำนวน 10 ชุด ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยเคียน จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นสื่อการเรียน การสอน ให้นักเรียนได้ใช้แสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ของเยาวชนไทย