เอเชียซอฟท์ จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

DATE : พฤษภาคม 26, 2020

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากบริษัทฯ ติดเครื่องหมาย “C” เพราะฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ณ วันที่  31 มีนาคม 2563 แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว โดยรายละเอียดการประชุมสรุปได้ดังนี้

สาเหตุ:

  1. กำไรที่ได้จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ยังไม่ครอบคลุมผลขาดทุนสะสม

วิธีแก้ไข:

  1. เพิ่มจำนวนเกมเพื่อเพิ่มรายได้
  2. จัดงานหรือกิจกรรมใหม่ๆเพื่อโปรโมทเกม
  3. ดำเนินการลดทุน