เอเชียซอฟท์ จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

DATE : พฤศจิกายน 25, 2019

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากบริษัทฯ ติดเครื่องหมาย “C” เพราะฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ณ วันที่  30 กันยายน 2562 แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว โดยรายละเอียดการประชุมสรุปได้ดังนี้

สาเหตุ:-

  1. กำไรที่ได้จากไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ยังไม่ครอบคลุมผลขาดทุนสะสม

วิธีแก้ไข:-

  1. เร่งเปิดเกมให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้
  2. ควบคุมค่าใช้จ่าย
  3. จัดงานหรือกิจกรรมใหม่ๆเพื่อโปรโมทเกม