เอเชียซอฟท์ จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

DATE : สิงหาคม 29, 2018

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได้จัดประชุม เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ติดเครื่องหมาย “C” เพราะฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว