เอเชียซอฟท์ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

DATE : มีนาคม 12, 2019

บริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (มหาชน) กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสเปซบาร์ อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์  ชั้น 28 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

โดยกำหนดเรื่องต่างๆที่จะพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1         พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
วาระที่ 2         รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561
วาระที่ 3         พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561
วาระที่ 4         พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
วาระที่ 5         พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6         พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7         พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
วาระที่ 8         พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

**ผู้ถือหุ้นสามารถนำรถมาจอดได้ที่ตึกยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ บริเวณ ชั้น 4B และ 6A โดยจะมีป้ายกำหนด**