เอเชียซอฟท์ จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2559 วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 น.

DATE : ตุลาคม 31, 2016

 

บริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (มหาชน) กำหนดจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2559   ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ สเปซ บาร์ อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์  ชั้น 28 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

โดยกำหนดเรื่องต่างๆที่จะพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกมาใหม่ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.asiasoft.net/th-th/download/EGM1-2016-thai.pdf

**สามารถจอดรถได้ที่ตึกยู.เอ็ม.ชั้น 4B และ 6A**