เอเชียซอฟท์ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

DATE : มีนาคม 13, 2018

บริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (มหาชน) กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สเปช บาร์ อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์  ชั้น 28 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

โดยกำหนดเรื่องต่างๆที่จะพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1         พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
วาระที่ 2         รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560
วาระที่ 3         พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560
วาระที่ 4         พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
วาระที่ 5         พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6         พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7         พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561
วาระที่ 8         พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asiasoft.net/th-th/download/as-agm2018-invitation-thai.pdf

**ผู้ถือหุ้นสามารถนำรถมาจอดได้ที่ตึกยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ บริเวณ ชั้น 4B และ 6A โดยจะมีป้ายกำหนด**