เอเชียซอฟท์ ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2562 และชื่อกรรมการล่วงหน้า

DATE : มกราคม 23, 2019

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.asiasoft.co.th/IR/index.html ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

ภาษาไทย >> คลิกที่นี่

English  >> Click here