เอเชียซอฟท์แจ้งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

DATE : พฤศจิกายน 22, 2016

          บริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2559
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา14.30 น. ณ ห้องสเปซ บำร์ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทำวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283–5 ชั้น 28
          ถนนรำมคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ

  

  

  

  

  

โดยมีรายละเอียดรายงานการประชุมดังนี้  http://www.asiasoft.net/th-th/download/MinutesOfTheEGM-1-2016.pdf