เอเชียซอฟท์แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

DATE : เมษายน 24, 2019

 

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

เรื่อง            แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน           กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสเปซบาร์ ชั้น 28 เลขที่ 9 ห้องเลขที่ 9/283-5 อาคารยู. เอ็ม. ทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

วาระที่ 1       มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 290,321,895 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2       รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 3       มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 290,321,895 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4       มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 290,321,797 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99997
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 98 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00003
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 5       มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 290,321,697 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99993
ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00004
งดออกเสียง 98 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00003
บัตรเสีย 0 เสียง

(2) พันตำรวจเอกญาณพล ยั่งยืน ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 290,321,797 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99997
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 98 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00003
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6       มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 290,321,797 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99997
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 98 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00003
บัตรเสีย 0 เสียง

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนรายตำแหน่ง ดังนี้

     (1)  กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดย

ประธานกรรมการ                       33,000 บาทต่อเดือน

กรรมการ                                 22,000 บาทต่อเดือน

     (2)  กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละครั้ง โดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ           44,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการตรวจสอบ                     33,000 บาทต่อครั้ง

หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

วาระที่ 7            มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 290,321,797 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99997
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 98 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00003
บัตรเสีย 0 เสียง

นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 ในนามบริษัท MAZARS LIMITED เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท MAZARS LIMITED เป็นผู้มีอำนาจจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท MAZARS LIMITED ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 2,612,500 บาท (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงิน 2,375,000 บาท)

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

วาระที่ 8            ไม่มี

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายปราโมทย์ สุดจิตพร)              (นายตัน เตียว ลิม)

         กรรมการ                                         กรรมการ

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

ภาษไทย คลิกที่นี่

English  Click Here