เอเชียซอฟท์แจ้งผลมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

DATE : พฤษภาคม 7, 2018

  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องสเปซบาร์ ชั้น 28 ตึกยู. เอ็ม. ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5
เลขที่ 9 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายตัน เตียว ลิม ประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ สุดจิตพร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายเลิศชาย กันภัย กรรมการ
4. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
6. พันตำรวจเอกญาณพล ยั่งยืน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. MR. QUANG QUACH DONG Chief Operation Officer (COO)
2. นางรัตนา มะโนมงคลกุล รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวศิริรัตน์ ไวศรายุทธ์ รองกรรมการผู้จัดการ
4. คุณกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้สอบบัญชี รายนามผู้แทนจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส จำกัด
1.  นางสาวภัทราวดี       โชติธรรมนวี
2.  นางสาวนันท์มนัส      มานะสกุล

ที่ปรึกษากฎหมาย
1.  นายบรรเทิง          สุธรรมพร

เริ่มการประชุม

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล Legal Manager และเลขานุการบริษัท ผู้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง 66 คน จำนวนหุ้น 248,795,286 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 81 คน จำนวนหุ้น 79,130,344 รวมเป็นผู้ถือหุ้น 147 คน นับจำนวนหุ้นได้ 327,925,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท จำนวน 409,877,016 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 25 คน และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทจึงขอให้ประธานกล่าวเปิดงาน

นายตัน เตียว ลิม ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล Legal Manager และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้แนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายต่อผู้ถือหุ้น และรายงานว่าบริษัทมิได้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ  นอกจากนี้ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการงดออกเสียง หรือคัดค้าน ในวาระใด ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนน และยกมือขึ้น ทางทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนมาจากท่านเพื่อนำมาสรุปคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้าน หรือไม่งดออกเสียง ก็ถือว่าอนุมัติ

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 327,925,630 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

วาระที่ 2     รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

นางรัตนา มะโนมงคลกุล รองกรรมการผู้จัดการ รายงานผลสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 และความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างและการลงทุน ของกลุ่มบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 3     พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2560

นางรัตนา มะโนมงคลกุล รองกรรมการผู้จัดการ  กล่าวรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ        อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 327,925,530 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99997
ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00003
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4     พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้รายงานการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมาย

คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงไทย ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับการล้างผลขาดทุนสะสมและความคาดหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งนางรัตนา มะโนมงคลกุล รองกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า  บริษัทฯได้ดำเนินการล้างผลขาดทุนสะสมด้วยส่วนเกินมูลค่าหุ้น 796.8 ล้านบาทและเงินสำรองตามกฎหมาย 31.6 ล้านบาทตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560  ส่งผลให้ขาดทุนสะสมลดลงจาก 1,173..6 ล้านบาท เป็น 345.2 ล้านบาท และถึงแม้ว่าในปี 2560 บริษัทฯ จะมีกำไรแต่ยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ในปี 2560 จำนวน 293.2 ล้านบาท  ดังนั้นบริษัทฯ  จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อบริษัทฯ ล้างผลขาดทุนสะสมได้ทั้งหมด

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ        อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 327,925,530 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99997
ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00003
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 5     พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

  1. นายตัน                 เตียว ลิม               ประธานกรรมการ
  2. นายเฉลิมพงษ์      จิตต์ขันติวงศ์        กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลอื่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่จะพ้นวาระในครั้งนี้  แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่น ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย

คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงเหตุผลในการที่จะต้องเลือกตั้งนายตัน เตียว ลิม และนายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันมามากกว่า 9 ปี

นายปราโมทย์ สุดจิตพร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากนายตัน เตียว ลิม เป็นนักธุรกิจที่ร่วมก่อตั้งบริษัท และมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจเกมมาอย่างยาวนาน รวมทั้งที่ผ่านมาหน้าที่หลักของท่านยังเป็นผู้กำหนดทิศทางกลยุทธการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในส่วนของนายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าทั้งสองท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความเป็นอิสระ มีความสำคัญ และสร้างคุณูปการให้แก่บริษัท  จึงต้องการให้นายตัน เตียว ลิม และนายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ต่อไป

นอกจากนี้คุณก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอให้นายตัน เตียว ลิม และนายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ กล่าวแนะนำตนเอง รวมทั้งกล่าวถึงผลงานที่ผ่านมาในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัท ซึ่งนายตัน  นายตัน เตียว ลิม และนายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ ได้กล่าวแนะนำตนเอง รวมถึงได้กล่าวถึงผลงานที่ผ่านมาในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยมีมติดังนี้

มติ        อนุมัติการเลือกตั้ง นายตัน เตียว ลิม และนายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

(1)        นายตัน  เตียว ลิม ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 327,925,430 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99994
ไม่เห็นด้วย 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00006
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย 0 เสียง

(2)        นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 327,925,525 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99997
ไม่เห็นด้วย 105 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00003
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนมาหลายมี และเนื่องจากปี 2560 บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบขึ้นอีก 10 % ของอัตราเดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดย
ประธานกรรมการ     33,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ                22,000 บาทต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละครั้ง โดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ        44,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ                   33,000 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ        อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 327,925,530 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99997
ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00003
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 7     พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

นางรัตนา มะโนมงคลกุล รองกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า โดยการเสนอแนะและพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ    คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว  มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 แห่งบริษัท MAZARS LIMITED เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำ และแสดงความเห็นในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท MAZARS LIMITED เป็นผู้มีอำนาจจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท MAZARS LIMITED ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 2,375,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงิน 2,680,000 บาท)

หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ เป็นปีแรกที่นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7049 แห่งบริษัท MAZARS LIMITED เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม  มีความเป็นอิสระ  ไม่มีส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ        อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่เสนอมาทุกประการ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติเป็นกรณีๆ ไป โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 327,925,530 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99997
เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00003
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 8      พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ หัวข้อ หรือ เรื่องอื่น ๆ ที่จะให้พิจารณา  แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา จึงได้สอบถาม และ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องหรือสอบถามเพิ่มเติม

นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ รองกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมถึงแผนการเปิดตลาดเกมในประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งการจับมือกับพันธมิตรในการเปิดตัว Social Trading Platform ของบริษัท สกายเน็ต ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัทย่อยในประเทศไทย ซึ่งจะเป็น Social Trading Platform รายแรกในประเทศไทย

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงทิศทางการลงทุนในตลาดต่างประเทศ นายปราโมทย์ สุดจิตพร รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทไม่ได้เข้าไปลงทุนเองทั้งหมด แต่ใช้วิธีร่วมมือกับพันธมิตร ดังนั้นการลงทุนจึงไม่สูงมากเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และ กล่าวปิดประชุม เวลา 15.45 น.

หมายเหตุ  :    ก่อนการประชุม นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้แทนจากสมาคมผู้ถือหุ้นไทย แนะนำให้บริษัทสแกน QR Code และ/หรือส่งลิงค์รายงานประจำปี ไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือ ในขณะที่ลงทะเบียนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ภาษาไทย คลิกที่นี่
ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่