เอเชียซอฟท์แจ้งผลมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

DATE : พฤศจิกายน 14, 2016

          บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. โดยมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย 208,457,061 เสียง 99.77%
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0%
งดออกเสียง 480,000 เสียง 0.23%
บัตรเสีย 0 เสียง
          2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 307,407,762 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 307,407,762 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 409,877,016 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวน 102,469,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 102,469,254 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ตัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ในราคาเสนอขาย 1 บาทต่อหุ้น ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยหลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิเป็นไปตามที่ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย 208,457,061 เสียง 99.77%
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0%
งดออกเสียง 480,000 เสียง 0.23%
บัตรเสีย 0 เสียง
          3. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย 208,457,061 เสียง 99.77%
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0%
งดออกเสียง 480,000 เสียง 0.23%
บัตรเสีย 0 เสียง