เอเชียซอฟท์แจ้งผลมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

DATE : พฤษภาคม 3, 2017

  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องสเปซบาร์ ชั้น 28 ตึกยู. เอ็ม. ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5
เลขที่ 9 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.         นายตัน                  เตียว ลิม                   ประธานกรรมการ
2.         นายปราโมทย์         สุดจิตพร                   รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.         นายเลิศชาย           กันภัย                       กรรมการ
4.         นายสุระศักดิ์           เคารพธรรม               กรรมการ
5.         นายเฉลิมพงษ์        จิตต์ขันติวงศ์             กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
6.         นางมลฤดี               สุขพันธรัชต์              กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
7.         นายธันวา               เลาหศิริวงศ์               กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.          นางรัตนา               มะโนมงคลกุล           รองกรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท
2.          นางสาวศิริรัตน์       ไวศรายุทธ์                รองกรรมการผู้จัดการ
3.          คุณกิตติพงศ์          พฤกษอรุณ                รองกรรมการผู้จัดการ
4.          นายวินัย                 วิมุกติ                       รองกรรมการผู้จัดการ
5.          นางสาวยุพิน           จันมาธิกรกุล             ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล

รายนามผู้แทนจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชี
1.          นางสาวนภนุช        อภิชาตเสถียร
2.          นางสาวภัทราวดี     โชติธรรมนวี
3.          นายปิยะพล            ศิริวัฒนอักษร

รายนามผู้แทนจาก บริษัท แอล เอส ฮอไรซัน จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย
1.          นายครุ                    สุขเจริญ
2.          นางสาวศิกษณีย์       ผลลาภทวี
3.          นางสาวกฤตชญ์พร   อนันท์ธนศาล

เริ่มการประชุม

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล Legal Manager ผู้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง 43 คน จำนวนหุ้น 300,632,277 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 34 คน จำนวนหุ้น 25,480,953 รวมเป็นผู้ถือหุ้น 77 คน นับจำนวนหุ้นได้ 326,113,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.56 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 409,877,016 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 25 คน และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทจึงขอให้ประธานกล่าวเปิดงาน

นายตัน เตียว ลิม ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมจึงกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล Legal Manager ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการงดออกเสียง หรือคัดค้าน ในวาระใด ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนน และยกมือขึ้น ทางทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนมาจากท่านเพื่อนำมาสรุปคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้าน หรือไม่งดออกเสียง ก็ถือว่าอนุมัติ

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

 

จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย 326,256,567 เสียง 100
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0
งดออกเสียง 0 เสียง 0
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

นางรัตนา มะโนมงคลกุล  รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2559

นางรัตนา มะโนมงคลกุล  รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท กล่าวรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2559 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย 326,256,567 เสียง 100
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0
งดออกเสียง 0 เสียง 0
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้รายงานการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ  อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย 326,242,667 เสียง 99.9957395
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0
งดออกเสียง 13,900 เสียง 0.0042605
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาร

               นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1.       นายปราโมทย์           สุดจิตพร            กรรมการ
2.       นายเลิศชาย             กันภัย                กรรมการ
3.       นายธันวา                 เลาหศิริวงศ์        กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการอิสระของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งนายปราโมทย์ สุดจิตพร รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการอิสระของบริษัทมี 3 ท่าน แต่ละท่านจะมีความเชี่ยวชาญคนละด้าน เช่น ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านกฎหมาย ซึ่งนายธันวา เลาหศิริวงศ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและคำแนะนำแก่บริษัทได้เป็นอย่างดี บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นและต้องการให้นายธันวา เลาหศิริวงศ์ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว และออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยมีมติดังนี้

มติ  อนุมัติการเลือกตั้ง นายปราโมทย์ สุดจิตพร นายเลิศชาย กันภัย และนายธันวา เลาหศิริวงศ์ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

(1)  นายปราโมทย์ สุดจิตพร ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

 

จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย 326,256,467 เสียง 99.9999693
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0
งดออกเสียง 100 เสียง 0.0000307
บัตรเสีย 0 เสียง
(2)  นายเลิศชาย กันภัย ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

 

จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย 326,256,467 เสียง 99.9999693
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0
งดออกเสียง 100 เสียง 0.0000307
บัตรเสีย 0 เสียง
(3)  นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย 326,256,267 เสียง 99.9999080
ไม่เห็นด้วย 100 เสียง 0.0000307
งดออกเสียง 200 เสียง 0.0000613
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตามอัตราเดิมดังนี้

กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดย
ประธานกรรมการ                         30,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ                                    20,000 บาทต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละครั้ง โดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ           40,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ                      30,000 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการรายปี นางรัตนา มะโนมงคลกุล รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงว่าค่าตอบแทนกรรมการรายปีมีรายงานอย่างละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมถึงค่าตอบแทนกรรมการว่าไม่ได้มีการปรับมาแล้วกี่ปี นางรัตนา มะโนมงคลกุล รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงว่าบริษัทไม่เคยปรับค่าตอบแทนกรรมการรายปีตั้งแต่บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ นับเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

 

จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย 326,255,567 เสียง 99.9996935
ไม่เห็นด้วย 800 เสียง 0.0002452
งดออกเสียง 200 เสียง 0.0000613
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

นางรัตนา มะโนมงคลกุล   รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ

นางรัตนา มะโนมงคลกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 2,680,000 บาท (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงิน 2,160,000 บาท)

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีบริษัทในต่างประเทศ นางรัตนา มะโนมงคลกุลได้ชี้แจงว่าค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศนั้น บริษัทนั้นๆจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ  อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ตามที่เสนอมาทุกประการ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติเป็นกรณีๆ ไป โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย 326,250,141 เสียง 99.9980304
ไม่เห็นด้วย 6,226 เสียง 0.0019083
งดออกเสียง 200 เสียง 0.0000613
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 8  อนุมัติการล้างขาดทุนสะสมด้วยเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

นางรัตนา มะโนมงคลกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินรวมและตามงบเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นจำนวน 1,122,011,111 บาท และ 1,173,650,546 บาทตามลำดับ เพื่อลดผลขาดทุนสะสมของบริษัทให้น้อยลง มาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อโอนทุนสำรองตามกฎหมายตามมาตรา 116 หรือทุนสำรองจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือเงินสำรองอื่น มาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว บริษัทจะต้องหักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามกฎหมายมาตรา 116 และทุนสำรองจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 ตามลำดับ

จากนั้น นางรัตนา มะโนมงคลกุล แจ้งต่อที่ประชุมต่อไปว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการล้างขาดทุนสะสมด้วยเงินสำรองตามกฎหมายซึ่งบริษัทมีอยู่จำนวน 31,600,000 บาท และด้วยทุนสำรองจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นซึ่งบริษัทมีอยู่จำนวน 796,833,756 บาท

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการล้างขาดทุนสะสมด้วยเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่ต้องการล้างขาดทุนสะสมด้วยเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่าเมื่อบริษัททำการล้างขาดทุนสะสมด้วยเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว และต่อมาบริษัทมีผลกำไรจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้ง่ายขึ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ  อนุมัติการล้างขาดทุนสะสมด้วยเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นตามที่เสนอมาทุกประการ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย 326,256,367 เสียง 99.9999387
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0
งดออกเสียง 200 เสียง 0.0000613
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (AS-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1”) ในจำนวนไม่เกิน 102,469,254 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (โดยไม่คิดมูลค่า) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาท ตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

นอกจากนี้ นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรร การเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1 และการมอบอำนาจตามที่เสนอ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

มติ  อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1 และการมอบอำนาจตามที่เสนอมาทุกประการ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย 326,242,667 เสียง 99.9957395
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0
งดออกเสียง 13,900 เสียง 0.0042605
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 102,469,254 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 102,469,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 409,877,016 บาท เป็น 512,346,270 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1

หลังจากนั้น นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 102,469,254 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 102,469,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 409,877,016 บาท เป็น 512,346,270 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย 326,242,507 เสียง 99.9956905
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0
งดออกเสียง 14,060 เสียง 0.0043095
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 409,877,016 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 512,346,270 บาท เพื่อให้การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 512,346,270 บาท (ห้าร้อยสิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยเจ็บสิบบาท)
แบ่งออกเป็น 512,346,270 หุ้น (ห้าร้อยสิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยเจ็บสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:
หุ้นสามัญ 512,346,270 หุ้น (ห้าร้อยสิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยเจ็บสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ – หุ้น (-)”

หลังจากนั้น นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้มติ
มติ  อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมาทุกประการ และให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการทำ และ/หรือ ลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอำนาจในการเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนและการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวได้ทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย 326,242,567 เสียง 99.9957089
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0
งดออกเสียง 14,000 เสียง 0.0042911
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 12  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 102,469,254 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแล้ว

หลังจากนั้น นางสาวชลทิชา สมบัติมงคล จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและการมอบอำนาจ ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย 326,242,567 เสียง 99.9957089
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0
งดออกเสียง 14,000 เสียง 0.0042911
บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 13  พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และ กล่าวปิดประชุม เวลา 16.45 น.

File รายงานการประชุม

ภาษาไทย >> http://www.asiasoft.net/th-th/download/AS-RO-Warrant-AGM-Minutes-2017-verThai.pdf

ภาษาอังกฤษ >> http://www.asiasoft.net/th-th/download/AS-RO-Warrant-AGM-Minutes-2017-verEnglish.pdf