เอเชียซอฟท์ร่วมสนับสนุน การสัมมนา “การใช้อินเตอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์ เพื่ออนาคตสดใสของเยาวชนไทยยุคไซเบอร์”

DATE : กุมภาพันธ์ 24, 2010

เอเชียซอฟท์ ร่วมสนับสนุน การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยจัดงานสัมมนาขึ้นในหัวข้อ “การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์ เพื่ออนาคตสดใสของเยาวชนไทยยุคไซเบอร์” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

งานนี้มี นักเรียน คณะอาจารย์ และ ผู้ปกครองเข้าร่วมฟัง เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่างๆมาร่วมให้ความรู้ ซึ่งบริษัทเอเชียซอฟท์ ก็ได้ร่วมให้ความรู้ และความเข้าใจแก่เยาวชน ผู้ปกครอง และ อาจารย์ ในเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเล่นเลือกเกมให้เหมาะสมของแต่ละวัย การพัฒนาศักยภาพในการใช้ทักษะทางด้านไอซีที เพื่อการพัฒนาอาชีพในอนาคต โดยมี คุณ อดิศร์ สุคันธนาค ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเกมซัพพอร์ต เป็นผู้ร่วมถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในครั้งนี้

ร่วมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ที่ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยที่แฝงมาจากสื่อินเตอร์เน็ต การป้องกัน ร่วมไปถึง กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์  และ แง่มุมในเรื่องการแบ่งเวลาจากเยาวชนตัวอย่าง ที่เป็นตัวแทนในการไปแข่งขันเกมออนไลน์ระดับชาติ เพื่อให้เยาวชน ได้รับรู้ถึงผลดี และผลเสีย ของการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต และรู้จักวิธีการนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองในอนาคต