เอเชียชอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี9 ให้กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

DATE : มีนาคม 16, 2015


 
          5 มีนาคม 2558 นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทมโครงการ  Gamers Love Dad ปี 9 "คลิกดี ทำดี ร่วมกันทำดีตามแนวทางของพ่อ"จำนวน  100,000 บาท มอบให้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก โดยมี รศ.ดร.โคทม อารียา ประธานกรรมการมูลนิธิ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิ
          มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ดำเนินงานส่งเสริมด้านการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านตามวัย ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม นอกจากนั้นมูลนิธิได้ทำการศึกษาเผยแพร่ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อเด็กด้านต่างๆ ให้สังคมรับทราบ พร้อมทั้งริเริ่ม พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กแก่ชุมชน กลุ่มบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นแนวทางให้พึ่งตนเองและให้การช่วยเหลือเด็กทำได้กว้างขวางมากขึ้น  นอกจากนั้นมูลนิธิยังรณรงค์ให้ผู้ใหญ่ทุกคนช่วยกันสร้างชีวิตเยาว์วัยที่ผาสุกแก่เด็ก เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาในระยะยาว ผ่านโครงการของมูลนิธิ เช่นโครงการแด่น้องผู้หิวโหย เป็นกิจกรรมการสร้างอาหารและเกษตรชุมชนเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนและ ให้เด็กสามารถพึ่งตนเองได้โครงการแรงงานเด็ก ให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือแรงงานเด็กที่ประสบปัญหาจากการทำงาน โครงการครอบครัวและชุมชนพัฒนา สร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาต่างๆ