เอเชียชอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี9 ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา

DATE : มีนาคม 16, 2015


 
          11 มีนาคม 2558 นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทม ในโครงการ Gamers Love Dad ปี9 "คลิกดี ทำดี ร่วมกันทำดีตามแนวทางของพ่อ"  จำนวน 500,000 บาทมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี คุณมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิ
          มูลนิธิชัยพัฒนา เน้นการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆ  เพื่อเป็นการพัฒนาสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น และให้สามารถช่วยตัวเองและพึ่งตนเองได้ มูลนิธิชัยพัฒนาจะช่วยเหลือตามความเหมาะสม โดยกิจกรรมหลักจะมีด้านการพัฒนาการเกษตรด้านการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้านการพัฒนาสังคมและด้านพลังงาน นอกจากนี้ยังมีการการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ ที่ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนทั้งชีวิตและทรัพย์สิน มูลนิธิชัยพัฒนาจะเข้าไปให้การช่วยเหลืออย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน ระยะแรกเน้นการช่วยเหลือในด้านโครงสร้าง พื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต